Wat maakt ons 'De Tjalk'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Tjalk willen we hier graag benoemen: 
  • Daltonschool: Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het Daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.
  • Nieuwbouw: Op de voormalige locatie van de bovenbouw op de Tjalk 22-45 wordt de komende twee jaar een modern, nieuw schoolgebouw voor ons uit de grond gestampt. 
  • Toekomstig IKC: Samen met Go! Kinderopvang werken we toe naar een doorlopende leerlijn voor kinderen van 2-13 in ons toekomstig IKC.
  • VVE-school: De Tjalk is één van de in de gemeente Lelystad aangewezen kernscholen waarop extra activiteiten worden uitgevoerd ter voorkoming van onderwijsachterstanden. Kinderen met een risico op een achterstand krijgen door middel van speelse programma's extra begeleiding.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Tjalk werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Tjalk hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving